جمعه 2 مهر 1400

مقالات

  1. Iranian
  2. Indian
  3. CONFERENCES
  4. Journal publications

Iranian
انسیه کاظمی اتا جهانگیر مشیدی سید محمد طباطبایی. "طراحی و ساخت بینی الکرونیکی با استفاده از اردوینو" کنفرانس بین المللی مهندسی برق دانشگاه تهران  خرداد1395

انسیه کاظمی  اتا جهانگیر مشیدی سید محمد طباطبایی. "مروری بر ساختار سنسورهای گاز کاربرد و مدلسازی MOX موانع و چالش ها " اولین همایش ملی مهندسی برق با رویکرد توسعه پایدار در صنعتت برق 8و9 اردیبهشت 1395 شیراز

زهرا حیدران و اتا جهانگیر مشیدی, "طراحی و ساخت سیستم  بهینه اتوماسیون برای پرورش قارچ تحت سیستم عامل اندروید جهت  کاربرهای صنعتی کوچک و خانگی . اولین  کنفرانس بین المللی  دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر  اردیبهشت 1395 دانشگاه امیر کبیر

امین عباسی ,اتا جهانگیر مشیدی , “روش های الهام گرفته شده از طبیعت در کنترل مسیریابی روبات ها” , هشتمين همایش ملی مهندسی مکانیک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر  اسفند ماه 1394( ISC)

سپیده ولی بیگی,اتا جهانگیر مشیدی  , طراحی ربات خورشیدی با استفاده از آردوینو , همايش ملي انرژي,دانشگاه آزاد اسلامی  واحد خمینی شهر آذر 1394( مقاله برتر همایش انرژی_ آذر 1394)

زهرا حیدران و اتا جهانگیر مشیدی الهه زین الدین, طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون برای پرورش قارچ در کارگاههای خانگی سومین کنفرانس ایده های نو در برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان دی 1393

زهرا حیدران و اتا جهانگیر مشیدی  شبیه سازی کنترل موتور سنکرون توسط شبکه عصبی سومین کنفرانس ایده های نو در برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان دی 1393

Indian
M. V. Kukade, Ata Jahangir Moshayedi, D. C. Gharpure,Electronic-nose (E-nose) for recognition of Cardamom, Nutmeg and Clove oil odor, Electronics and its Interdisciplinary Applications (NC AE IA - 2014), Fergusson College, Pune, Maharashtra,2014

Shingade. Ankush, Moshayedi Ata Jahangir, Gharpure. D. C,  ”Development of E-nose for inspection of  spices”, National conference on olfaction and E_nose, April 2012, Bangulure

Moshayedi Ata Jahangir , Bodas D., singh. P. ,” Low Cost easy Electrical Management System analyzer base on Matlab and web based,”,The 14th   Raman Memorial Conference , Department of Physics, University of Pune, 26th, 27th Feb 2009

Moshayedi Ata Jahangir, Devishri Narayanan, Vinayak Nikam, Preetesh Tarte, and Dhananjay Bodas ,“ Design, development and fabrication for fuzzy spin coating system”, National Symposium on Instrumentation ,NSI 33,Hayderabad, Dec 2008

:B.PAPERS PRESENTED AT THE INTERNATIONAL  CONFERENCES
 A. J. Moshayedi ,A Toudeshki,and D. C. Gharpure,” Mathematical Modeling for SnO2 Gas Sensor Based on Second Order Response, IEEE Symposium on Industrial Electronics & Applications – ISIEA, Penang, Malaysia,  ieeexplore, September  2013,

Sai’d, Y. A., Ramli, A. R., Ahmad, S. A., Toudeshki, A, & Moshayedi, A. J. (2013). A New Mathematical Model for Mapping Indoor Environment. International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering-IJAMAE, 1(1), 36–39.

A.J. Moshayedi and D. C. Gharpure, “Priority based algorithm for Plume tracking Robot,” 1st International Symposium on  Physics and Technology of Sensors (ISPTS), Pune , India, ieeexplore, pp. 51 - 54, 2012
A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure, ” PPMS as an easy position monitoring for indoor robot application  “, Research and New Perspectives on Developing Sciences, Pune , India , proceeding  vol1 no 1 pp 37, 2012

A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure, “Development of Position Monitoring system for studying performance of wind tracking algorithms,” 7th German Conference on Robotics; ROBOTIKA, Munich, Germany, ieeexplore , pp. 51 – 54, 2012.

A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure, “Design and development of wind tracker,” IEEE International Conference on Computer Applications and Industrial Electronics (ICCAIE) , Penang, Malaysia, ieeexplore, pp. 36 – 40, 2011

Journal publications
زهرا حیدران و اتا جهانگیر مشیدی"  طراحی  HMIبرای کوره القایی" مجله ساخت و تولید شهریور 1394  
OT Esfahani, AJ Moshayedi,” Design and Development of Arduino healthcare tracker system for Alzheimer patients” International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ,ISSN: 2278-3075, Volume-5 Issue-4, September 2015

Seyed Reza Hashemi,Ata Jahangir Moshayedi”LAB View Based Smart Washing Machine Analyzer for Energy Consumption Features”, springer to under published 2015

A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure ,” Review on: Odor Localization Robot Aspect and Obstacles*"  IJMER(International Journal on Mechanical Engineering and Robotics ) Journal ISSN (Print) : 2321-5747, Volume-2, Issue-6,2014

OT Esfahani, AJ Moshayedi, Accuracy of the Positioning Systems for the Tracking of Alzheimer's Patients-A Review; International Journal of Applied Electronics in Physics & Robotics 2 (2), 10-16, 2014

A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure ,”Implementing breath to improve the response of gas sensors for leak detection in plume tracker robots ,  AISC (Advances in Intelligent Systems and Computing) Springer ,2014

A. J. Moshayedi and D. C. Gharpure, “Path and Position Monitoring Tool for Indoor Robot Application,” International Journal of Applied Electronics in Physics & Robotics, vol. 1, no. 1,pp10-13, 2013.

A. J. Moshayedi ,F Ahmadi and D. C. Gharpure, “Utilizing the Job Expanding Algorithm in Mokhtar Plume Tracker”, International Journal of Applied Electronics in Physics & Robotics,  vol. 1, no. 2, pp1-2, 2013
   
A. J. Moshayedi ,F Ahmadi and D. C. Gharpure  , A.D.Shaligram” Design and development of Mokhtar wind tracker ”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE),pp 168-173,Volume-3, Issue-5, November 2013