جمعه 2 مهر 1400

طرح های پژوهشی

1.طرح پژوهشی " طراحی و ساخت سیستم هشدار راننده" دانشگاه آزاد اسلامی واحد  خمینی شهر 1395( فاز یک انجام شده )111
2.طراحی و ساخت  گلخانه  هوشمند  _ شرکت کهربا صنعت اسپادان  1395
3.طرح پژوهشی " اولین اپلیکیشن نیروگاهی کشور اسپاد نیرو جهت نیروگاه شهید منتظری اصفهان " دانشگاه آزاد اسلامی واحد  خمینی شهر   1395
4.طرح پژوهشی " طراحی و ساخت سیستم  بهینه اتوماسیون برای پرورش قارچ تحت سیستم عامل اندروید جهت  کاربرهای صنعتی کوچک و خانگی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد  1395
5.طراحی سیستم خطایاب محصولات تولیدی_ شرکت کهربا صنعت اسپادان  1394
6.طراحی سیستم کنترل خانه هوشمند _  شرکت کهربا صنعت اسپادان 1394
7.ساخت دستگاه تستر هیدرواستات  محصولات شوینده_گروه انتخاب .1393
8.ساخت دستگاه تستر هیتر محصولات برودتی  _ گروه انتخاب .1393
9.ساخت دستگاه عمر رله محصولات  الکترونیکی  _ گروه انتخاب .1393
10.شبیه ساز و تستر عملکرد ان لاین محصولات برودتی  _ گروه انتخاب .1393
11.دوربین بویایی - OMC(Odor Move Camera) , Sponsored  by Department of electronic science Pune University/Supervisor: Prof.D.C.Gharpure
12.تبات بدون کاغذ-Low cost  Paperless recorder (data logger ) perform as the  small SCADA,Sponsored by:  PRATHAM  EMBEDDED SOLUTION – PES Industry
13.طراحی فازی اسپین کوتر-Design, development and fabrication for fuzzy spin coating system , Sponsored Department of Instrumentation Pune University/Supervisor: DR Dhananjay BodasSelected for 2rd of Avishkar, UOP, Pune, My activity: driving the dc motor and implement of Fuzzy PWM, 
14.- خورشیدیاب انالوگ-Analog and embedded solar tracking system for environmental department of Pune university supervisor , Sponsored Department of environmental science Pune University/Supervisor: DR  Dr vijar ragbakr
15.پروژه با دانشکده محيط زيست دانشگاه پونا هندوستان بعنوان همکار جهت پروژه: خورشيد يآب 
 Finishing 3 research topic about line following robot and labyrinth robot in Azad University of Khomeini Shahr University 2003- 2004, Sponsored Department of electrical khomaishahr  University/Supervisor: DR mehran Emadi Andani
بهمراه دکتر مهران عمادی اندانی انجام و اتمام  سه طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد خمینی شهر  بعنوان  همکار در طرح

 

فیلم شماره یک

فیلم شماره دو

فیلم شماره سه

فیلم شماره چهار

فیلم شماره پنج

فیلم شماره شش

فیلم شماره هفت

فیلم شماره هشت