جمعه 2 مهر 1400

سوابق کاری

- 1394 تا کنون _ شرکت کهربا صنعت اسپادان
- فروردین تا اسفند 1393 : گروه صنعتی انتخاب _اسنوا _ بصورت پاره وقت و دايم در R&D دپارتمان برق و الکترونیک
گروه تحقیقات و فن اوری/ ازمایشگاه الکترونیک
- 1386 – 1384 : کاليبراسيون و اتوماسيون: شرکت Partham embedded solution
بعنوان کار اموز و دستيار پروژه در دوره کارشناس ارشد ابزار دقيق _ هندوستان

شرکت دارویی بایوتک- بمبیی Shryeea biotech, Mumbai
شرکت الکا جهت اسکادا و PLC -جلگان هندوستان Alkyl amine AMC for the scada and plc system for boiler and turbine
شرکت شریر پلاستیک جهت تست نشت قطعات خودرو – پونا Shree plastics for leak testing equipment
شرکت شریر پلاستیک جهت دستگاه جوش پلاستیک Shree plastic for contact type welding machine
کارخانه پسپسیCIP _ چمبور مومبای Pepepi plan( chamber Mumbai) for CIP controller system
کارخانه موتور سیکلت بجاج _ تست کیفیت سنسور سرعت Bajaj auto plc. based turn table
کالج سینگاد جهت EMS برق Sineghad engineering collage for the power bill management& audit
کارخانه موتور سیکلت بجاج _ تست کیفیت درخت سیم Mindera automation for the fixture and wire test equipment
شرکت رایون اسکادا جهت اندازه گیری وکنترل بهینه برق Century Rayon 900 tags SCADA system for energy meters
سوبان کمیکال _ اسکادا برای 12 راکتور و کنترل Subhas chemical 300 tags scada system for 12 reactors monitoring & control
سابدنا نیترو برای کنترل راکتور ها Sadhana nitro chem. Site job for reactor monitoring and control

1385_ 1386:مدِير پروژه خطوط انتقال: شرکت برسان سهامی خاص- تهران:www.barsan.co.ir

-اجرای خط انتقال 63 کيلو ولت نايين  -15 کيلومتر_ شرکت برسان 
-اجرای خط انتقال 63 کيلو ولت نهاوند-  15 کيلومتر _شرکت برسان

مهندس پروژه 1384-1384:

-مشاوره و طراحی خط انتقال و پست فشار قوی 63  کيلو ولت نايين  -15 کيلومتر_ شرکت برسان

 مهندس پروژه و هماهنگ کننده  1386 _1384:

-خط انتقال 400  کيلو ولت طوس شيروان اسفراين-235 کيلومتر-EPC-اولين پروژهDPFدروزارت نیرو

1385شرکت غرب نيرو_ مهندس مشاور:  (بصورت پاره وقت)

-انجام فاز يک خط انتقال 63 کيلو ولت لار  رينه -20 کيلومتر

1383-1384شرکت مهندسی مشاوره مشانير – تهران_ وزارت نيروwww.moshanir.com

مهندس پروژه  و مهندس ناظر خطوط  انتقال و کابلهای فشارقوی پروژه های تهران برای خطوط

-230کيلو ولت بعثت–کلان -20کيلومتر  

-230کيلو ولت پرند- قم – ساوه20کيلومتر  

-230کيلو ولت قم 2- قم3 – ساوه20کيلومتر

1383: نيروگاه شازند اراک – کار اموز   جهت  دوره کارشناسی