جمعه 2 مهر 1400

سوابق دانشگاهی

  نام دانشگاه سال مقطع تحصیلی گروه
1

آزاد اسلامی واحد

خمینی شهر _ ایران

1389 تا کنون:
ده ترم
کارشناسی ارشد:
استاد راهنما/ابزار دقیق پیشرفته/ سمینار /مکاترونیک /رباتیک/ روش تحقیق/
کارشناسی:
ابزار دقیق/ کنترل صنعتی/ میکرو پروسسور/الکترونیک صنعتی/
مبانی مهندسی برق/ اندازه گيری الکتریکی / مدار منطقی/زبان تخصصی /
ازمایشگاه میکروپروسسور/ازمایشگاه الکترونیک صنعتی/آزمايشگاه الكترونيك1/
آزمايشگاه الكترونيك عمومي/ آز مباني ديجيتال /آزمايشگاه اندازه گيري/
آزمايشگاه مدارالكتريكي/آزمايشگاه مدارهاي جريان متناوب / آزمايشگاه مدارمنطقي
مهندسی کنترل
مهندسی پزشکی
مهندسی مکاترونیک
2 دانشگاه پونا_هندوستان 2013 یک ترم کارشناسی ارشد:
درس DIGITAL به عنوان دستیار استاد Prof Gharpure
الکترونیک
3

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دولت اباد _ ایران

1392 تا کنون:
شش ترم
کارشناسی و کاردانی :
الکترونیک صنعتی/ کنترل صنعتی/ بررسی سیستم های قدرت/ مدار 2/
ایمنی دربرق/ مبانی الکترونیک( گروه کامپیوتر)/ ازمایشگاه ماشین DC/
کارگاه سیم پیچی(1)/ آزمايشگاه مبانی الكترونيك/آز مباني ديجيتال/
از کنترل خطی/ ازمایشگاه کنترل صنعتی/اندازه گیری الکتریکی
برق
4

ایراندانشگاه پیام نور

مرکز اصفهان

1394 تا کنون :
سه ترم
کارشناسی :
سنسور و محرکه ربات / کنترل ربات / محرکه های قدرت /مکاترونیک
رباتیک
5

دانشگاه علمی کاربردی

انتخاب

1394 تا کنون :
سه ترم
کارشناسی :
ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی / ازمایشگاه ابزار دقیق در فرایند
سیستم های کنترل پذیر / از مایشگاه سیستم های کنترل پذیر
برق
6

موسسه آموزش عالی

راغب اصفهانی

1394تا کنون :
سه ترم

کارشناسی :
میکرپروسسور / ازمایشگاه معماری کامپیوتر / اندازه گیری الکترونیکی/معماری کامپیوتر

مهندسی پزشکی