چهارشنبه 28 مهر 1400

Arrow
Arrow
Slider

 

 آتا جهانگير  _ مشيدي

   

•دکتری  مهندسی رباتیک گرایش سیستم های ملهم در بویایی   دانشگاه پونا هندوستان

•مدرس  مدعو  
Email: Academic: moshayedi@iaukhsh.ac.ir
Personal:moshaydi@gmail.com
moshayedi@electronics.unipune.ac.in   
Webpage: www.ajmoshayedi.ir  

           
تحصیلات:

هندوستان رباتیک در سیستم های ملهم در بویایی دانشگاه پونا مهندسی دکتری

Dec 2009- March 2015
استاد راهنما Prof. D.C.Gharpure

عنوان پایان نامه:

Design and Development of Odor localization system for Gas leakage detection
طراحی و توسعه سیستم بویایی برای نشتی گاز

 

 

زمینه های مورد علاقه در تحقیق


1.رباتیک/   مدل سازی سنسور/ مدل سازی بیونیک


2.سیستم های متحرک ملهم از بویایی (Mobile Robot Olfaction )


3.مکاترونیک


4.هوش مصنوعی  /هوش محاسباتی /شبکه عصبی و منطق فازی


5.اتوماسبون و Embedded System/ الکترونیک صنعتی